Volajte 0908 469 765

Vitajte na Woodle.sk!

 1. Všeobecné obchodné podmienky Woodle.sk

  1. Všeobecné ustanovenia
  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je CENTAURY Plus s.r.o. , so sídlom Spojová 3855/12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 654 073, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16485/S, DIČ: 2022817643, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  Kontaktné údaje predávajúceho:
  email: kontakt (zavináč) Woodle.sk
  telefón: +421 (0)48 / 41 41 545
  poštová adresa: CENTAURY Plus s.r.o., Spojová 3855/12, 974 04 Banská Bystrica
  číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2925879693 / 1100

  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
  fax. č: 048/4124 693
  e-mail: bb@soi.sk

  2. Objednávanie
  V našom internetovom obchode môžete nakupovať s registráciou aj bez registrácie.
  Ak sa zaregistrujete (založíte si u nás elektronický účet), získate tým možnosť pridávať produkty do svojho súkromného zoznamu tipov, platobným procesom prechádzate omnoho rýchlejšie, môžete prezerať a sledovať svoje objednávky, získavať zľavy a využívať ďalšie pokročilé funkcie.

  Objednávky môžete posielať tiež emailom, na adresu kontakt (zavináč) Woodle.sk

  Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká od momentu záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

  Ak máte otázky, môžete nás kontaktovať aj telefonicky na čísle 048 / 41 41 545 (len počas pracovných dní, 9:00-16:00).
  3. Zrušenie objednávky kupujúcim
  Pokiaľ Vaša objednávka nebola odoslaná na Vašu dodaciu adresu, môžete ju kedykoľvek zrušiť. (Tým nie je nijako obmedzené Vaše právo na vrátenie tovaru.)

  Ak sa tak rozhodnete, kontaktujte nás prosím čo najskôr a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak ste za tovar zaplatili vopred, peniaze Vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.
  4. Zrušenie objednávky predávajúcim
  Vyhradzujeme si právo objednávku zrušiť, a to najmä v týchto prípadoch:

  - kupujúci uviedol nesprávne alebo zavádzajúce údaje
  - kupujúci v minulosti neprebral dobierku a neuhradil vzniknuté náklady na doručenie
  - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, prípadne sa výrazne zmenila jeho cena
  - kupujúci si zvolil platbu vopred a do 7 dní od potvrdenia objednávky neuhradil zálohu
  5. Cena tovaru
  Cena tovaru je uvedená s DPH. Cena nezahŕňa poplatok za doručenie (poštovné).
  6. Spôsob platby a cena za poštovné
  Za tovar je možné zaplatiť dvoma spôsobmi:
  1. Pri preberaní dobierky.
  2. Uhradením sumy vopred na bankový účet. Pri platbe vopred na účet ručíme za vrátenie peňazí po prekročení maximálnej uvedenej dodacej doby produktov, ak o to zákazník požiada.

  Cena poštovného pri dobierke bez poistenia je 3 EUR s DPH.
  Cena poštovného pri dobierke s poistením je 3,7 EUR s DPH.
  Cena poštovného bez poistenia pri platbe vopred bankovým prevodom je 1,9 EUR s DPH.
  Cena poštovného s poistením pri platbe vopred bankovým prevodom je 2,8 EUR s DPH.
  Cena poštovného pri odosielaní do Českej republiky, na dobierku, je 4 EUR s DPH.
  Cena poštovného pri odosielaní do Českej republiky, platba vopred na účet, je 2,8 EUR s DPH.
  7. Dodanie tovaru a dodacie lehoty
  Tovar zasielame Slovenskou poštou. Tovar, pri ktorom je dostupnosť „na sklade“, posielame zvyčajne nasledujúci pracovný deň. Ak tovar nie je na sklade, dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 2-3 týždňov.

  Zásielky bez poistenia zasielame 2.triedou - doručenie deň podania + dva dni; zásielky s poistením odosielame 1.triedou - doručenie nasledujúci pracovný deň. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať emailom.
  8. Neprebratie dobierky kupujúcim
  Neprebratie tovaru odoslaného na dobierku je považované za vážne porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci je v takom prípade oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 15,- EUR za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 7 dní odo dňa, keď sa tovar vrátil na adresu predávajúceho, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Odstúpením od zmluvy v takomto prípade nie je nijako dotknutý nárok na vymáhanie zmluvnej pokuty. (K uplatňovaniu zmluvnej pokuty pristupujeme len vo výnimočných prípadoch; vo všeobecnosti uprednostňujeme dohodu s kupujúcim.)
  9. Záruka možnosti vrátenia tovaru / odstúpenie od zmluvy
  Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode Woodle.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru (v súlade so zákonom č. 102/2014 Z . z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) resp. odo dňa doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy nájdete na http://www.woodle.sk/doc/formular_odstupenie.pdf Nepoškodený tovar je potrebné na vlastné náklady doručiť do uvedenej lehoty na adresu našej prevádzky spolu s písomným vyjadrením o odstúpení od kúpnej zmluvy (pokiaľ ste ho neposlali osobitne) - nezabudnite uviesť číslo objednávky alebo číslo faktúry (prípadne priložte kópiu faktúry), aký tovar vraciate (pokiaľ vraciate len časť objednávky) a číslo Vášho účtu alebo adresu, kam Vám máme vrátiť peniaze.

  Tovar musí byť zabezpečený pri preprave zabezpečený proti poškodeniu napr. bublinkovou fóliou alebo inou vhodnou výplňou. V prípade, že sa tovar pri preprave poškodí nesprávnym zabalením, tovar bude po uhradení nákladov na spätné zaslanie vrátený zákazníkovi.
  Po doručení tovaru na našu adresu v pôvodnom stave Vám vrátime plnú zaplatenú sumu za tovar na Vami zadaný účet. V prípade, ak ste platili vopred na účet (nie dobierkou), vrátime Vám aj zaplatené poštovné (okrem prípadov uvedených ďalej).
  Poštovné sa nevracia v prípade, keď vraciate len časť objednávky (napr. ste si objednali dva produkty a jeden vraciate naspäť). Poštovné tiež nevraciame pri vrátených zásielkach doručovaných mimo územia Slovenskej republiky. V prípade, že zákazník žiada vrátiť peniaze poštovou poukážkou na adresu (nie na účet), vrátená suma sa zníži o poštový poplatok, ktorý činí 0,84 Eur s DPH pri sume do 30 Eur, 1,19 Eur s DPH pri sume do 150 Eur a 1,80 Eur s DPH pri sume do 300 Eur. Platby za vrátený tovar mimo územia Slovenskej republiky sú znížené o nutné náklady na prevod peňazí v čase uskutočnenia platby.
  10. Záručná doba
  Záruka sa poskytuje v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ,na dobu 24 mesiacov odo dňa predaja; po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká.
  Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologického postupu alebo skrytou vadou materiálu.
  Záruka sa nevzťahuje na vady v dôsledku opotrebovania spôsobeného obvyklým používaním napr. poškriabanie, oxidácia, oter špeciálnej povrchovej úpravy atď.
  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo mechanickými vplyvmi.

  Pri reklamácii, ktorá bola predávajúcim posúdená ako neoprávnená, je kupujúci povinný uhradiť náklady na spätné doručenie tovaru. V prípade, že kupujúci tak neučiní do 60 dní od zaslania výzvy, prepadá tovar v prospech predávajúceho.
  11. Výmena tovaru
  Pokiaľ žiadate o výmenu tovaru za iný tovar z iného dôvodu ako dôvodu reklamácie, účtujeme dodatočné poštovné ako pri platbe vopred.
  12. Vylúčenie zodpovednosti
  1. Nezodpovedáme za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom.
  2. Nezodpovedáme za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  3. Ak ste si zvolili doručenie bez poistenia, nezodpovedáme za stratu alebo zničenie obsahu zásielky. V prípade straty zásielky zaslanej na dobierku bez poistenia ste povinný uhradiť nám plnú fakturovanú sumu.
  13. Ochrana údajov
  Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby a banky. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.
  14. Použitie údajov
  Uskutočnením objednávky alebo vytvorením účtu na našej stránke súhlasíte s použitím Vašich údajov na marketingové účely v rozsahu max. 3 reklamné emaily mesačne a 3 reklamné SMS správy mesačne. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním notifikácie na náš email, prípadne nás o zrušení súhlasu môžete informovať telefonicky.
  15. Veľkoobchodný nákup
  V prípade, že ste zaradený medzi veľkoodberateľov a nakupujete za veľkoobchodné ceny, platia pre Vás obchodné podmienky určené pre veľkoobchod, ktoré ste od nás obdržali emailom.
  16. Vernostný systém
  Nákupom produktov alebo inými aktivitami (odporučenie priateľom, na sociálnych sieťach atď.) môžete získať vernostné body, ktoré môžete použiť na získanie zľavy pri nákupe v našom elektronickom obchode. Na získanie zľavy neexistuje právny nárok, vernostné body nie sú zameniteľné za peniaze a tiež si vyhradzujeme právo úpravy počtu bodov na účte zákazníka, rozsahu zliav a iných podmienok súvisiacich s aplikáciou vernostného systému podľa nášho uváženia. Niektoré skupiny zákazníkov (napr. Veľkobchod) vernostné body nezískavajú alebo ich získavajú v obmedzenej miere, podľa aktuálne nastavených podmienok systému.
  Posledná aktualizácia: 3.7.2015